ຄະນະ​ກຳມະການ​ການ​ທະ​ຫານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ​ຈີນ

ຄະນະ ​ກຳມະການ ​ການ ​ທະຫານ ​ສູນ ​ກາງ ​ພັກ ​ກອມ ​ມູນິດ ​ຈີນ ​ແມ່ນ ​ອົງການ ​ນຳພາ ​ການ​ທະຫານ ​ສູນ ​ສຸດ ​ເຊິ່ງນຳ ​​ໂດຍ ​ພັກ ​ກອມ​ມູນິດ ​ຈີນ, ມີ ​ຊື່ຫຍໍ້ ​ວ່າ ​ຄະນະ​ກຳມະການ ​ກາ ​ນທະຫານ ​ສູນ​ກາງ​, ປະກອບ ​ດ້ວຍ ​ປະທານ, ຮອງ ​ປະທານ ​ແລະ ​ກຳມະການ. ຄະນະ ​ກຳມະການ​ການ ​ທະຫານ ​ສູນ ​ກາງ ​ແມ່ນ ​ຕົກລົງ ​ໂດຍ ​ຄະນະ ​ບໍລິຫານ ​ງານສູນ ​ກາງ ​ພັກ ​ກອມ ​ມູນິດ ​ຈີນ, ປະຕິບັດ ​ລະບອບ ​ປະທານ ​ຮັບຜິດຊອບ. ພາລະ ​ບົດ ​ບາດຕົ້ນຕໍ ​ແມ່ນ: ນຳພາ ​ກຳລັງ ​ປະກອບ ​ອາວຸດ ​ທົ່ວ ​ປະ ​ເທດ ​ໂດຍ ​ກົງ.

ຄະນະ ​ກຳມະການ ​ການ ​ທະຫານ ​ສູນ ​ກາງ​ແຫ່ງ ​ສາທາລະນະ ​ລັດ ​ປະຊາຊົນ ​ຈີນ ​ແມ່ນ ​ອົງການ ​ນຳພາ ​ທາງ ​ການ ​ທະຫານ ​ຂອງ​ລັດ, ຮັບຜິດຊອບ ​ນຳພາ ​ກຳລັງ ​ປະກອບອາວຸດ ​ທົ່ວ ​ປະ ​ເທດ. ຄະນະ ​ກຳມະການ ​ການ ​ທະຫານ ​ສູນ ​ກາງ ​ປະກອບ ​ດ້ວຍ ​ປະທານ, ຮອບ ​ປະທານ​ຫຼາຍ​ຄົນ ​ແລະ ​ກຳມະການ​ຫຼາຍ ​ຄົນ. ຄະນະ ​ກຳມະການ ​ການ ​ທະ ​ຫານ ​ສູ ​ນກາງ ​​ປະຕິບັດ ​ລະບອບ ​ປະທານ ​ຮັບຜິດຊອບ. ປະທານ ​ແມ່ນ ​ກຳ​ເນີດ ​ຈາກ ​ການ​ເລືອກ ​ຕັ້ງ ​ຂອງ ​ສະພາ ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງ ​ຊາດ ​ຈີນ, ຮັບຜິດຊອບ ​ຕໍ່ສະພາ ​ປະຊາຊົນ ​ແຫ່ງ ​ຊາດ​ຈີນ ​ແລະ ​ຄະນະ ​ປະຈຳ ​ສະພາ ​ປະຊາຊົນ ​ແຫ່ງ ​ຊາດ ​ຈີນ. ຄະນະ ​ກຳມະການ ​ກາ​ນທະຫານ ​ສູ ​ນກາງ ​​ແຕ່ລະຊຸດ ​ມີອາຍຸ ​ຕຳ​ແໜ່ ​ງ5ປີ, ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ຈຳກັດ​ຈຳນວນ​ຊຸດ.

ກຳລັງ​ປະກອບ​ອາວຸດ​ຂອງ​ຈີນ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ກອງທັບ​ປົດ​ປ່ອຍປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ, ກອງ​ຕຳຫຼວດ​ປະກອບ​ອາວຸດ​ປະຊາຊົນ​ຈີນ​ແລະ​ກອງ​ທະຫານ ​ລາດ. ກອງທັບ ​ປົດ ​ປ່ອຍປະ ​ຊາ ​ຊົນ ​ຈີນ ​ແມ່ນ ​ກອງທະຫານ ​ປະຈຳການ ​ຂອງ​ລັດ; ກອງ ​ຕຳຫຼວດ ​ປະກອບ ​ອາວຸດ ​​ຫາບ ​ແບກ ​ໜ້າ ​ທີ່ປ້ອງ ​ກັນ​ຄວາມ ​ປອດ​ໄພ​ທີ່ ​ປະ​ເທດ​ມອບ ​ໝາຍ​ໃຫ້, ຮັກສາ ​ລະບຽບ ​ສັງຄົມ; ກອງ ​ທະຫານ ​ລາດ​ແມ່ນ ​ກອງ ​ປະ ​ກອບ​ອາວຸດ ​ມວນ​ຊົນ ​ທີ່ດຳ ​ເນີນ​ການ​ຜະລິດ ​​ໄປພ້ອມ ​ກັນ.

ປະທານ ຄະນະ ກຳມະການ ການ ທະຫານ ສູນ ກາງ ພັກ ກອມ ມູນິດ ຈີນ ຊຸດ ປະຈຸບັນ ແມ່ນ ທ່ານສີຈິ້ນຜິງ.


ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ